home región zámery lokalita mapa kontakt

       Priemyselný park je situovaný na rovinnatom teréne Žitného ostrova v rozlohe 50 hektárov. V blízkej budúcnosti sa počíta s rozšírením tejto výmery. Pozemok je majetkovo-právne vysporiadané. Výstavba priemyselného parku sa realizuje v troch etapách. Máme zebezpečené stavebné povolenie, včetne projektovej dokumentácie na výstavbu kompletnej infraštruktúry: vnútroareálovú komunikačnú sieť, vonkajšie osvetlenie, v neobmedzenej kapacite prívod úžitkovej a pitnej vody, ako aj odvádzanie splaškovej a daždovej vody do verejného mestského kanalizačného rozvodu, elektrickú energiu do 15 MW, plynofikáciu a sadové úpravy.
  open in new window

       The industrial park lies on the stony and flat lowlands of Žitný ostrov, on an area of 50 hectares. The enlargement of this park will be possible in the near future. The area's proprietorship is settled up. The creation of the industrial park will be realized in three phases. We have a building permission, a full project documentation for the development of the infrastructure - road network, public lighting, industrial and public water supply network for sewage water and moisture, electrical power up to 15 MW, gas distribution system and parks - and EIA study about the environment protection.
© copyright 2005 | Obecný úrad Kostolné Kračany | all rights reserved  
Site Last Updated - September 08, 2005