home región zámery lokalita mapa kontakt

      Priemyselný park v Kostolných Kračanoch je regionálneho charakteru. Počet obyvateľstva okresu je 114 000 osôb, kým národnostné zloženie je 87% maďarskej a 13% slovenskej národnosti. V regióne sa nachádza vysoko kvalifikovaná pracovná sila, so stredným a vysokoškolským vzdelaním, ktorí svoje uplatnenie hľadajú v blízkých väčších mestách alebo v zahraničí. Na základe výsledkov jednania s Obvodným Úradom práce môžeme konštatovať, že máme plnú podporu ohľadom prípravy a rekvalifikácie potrebných pracovných síl do novovytvoreného priemyselného parku.

      The industrial park of Kostolné Kračany is of regional nature. The total population of the county is 114 000 person. 87% Hungarian and 13% of Slovak origin. The region has a well trained middle and high level workforce, who look for work possibilities either in the nearest big towns or abroad. We have negotiated with the local Office of Labour, Social Affaires and Family, which promised help and support in the field of promoting the placement of the qualified workforce in the labour market.
© copyright 2005 | Obecný úrad Kostolné Kračany | all rights reserved  
Site Last Updated - September 08, 2005